Pedicure Trijny Scheedler hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee, dat ik in ieder geval:

* Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

                                                                 

* Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

                                                                 

* Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

                                                               

  * passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

                                                                 

* Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.